Hyboma-toekomst

Privacy
Policy

Privacyverklaring

Hyboma nv (Kortemark) verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Contact

Hyboma Naamloze vennootschap Den Triangel 2 - 8610 Kortemark info@hyboma.be RPR OOSTENDE NR. 0878.202.861/05.11.13 BTW BE0878.202.861

BIV nummer: 205820

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel Vastgoedmakelaar-bemiddelaar, BIV nummer: 205820 België, onderworpen aan de deontologische code van het BIV

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de websites www.hyboma.be, www.terra2.be en andere websites (bijvoorbeeld voor bepaalde projecten) eigendom van HYBOMA en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruik maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met HYBOMA in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

HYBOMA is verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: HYBOMA NV, Den Triangel 2, 8610 Kortemark, België
 • Telefonisch op: +32 51 480 980
 • Per e-mail: info@hyboma.be
 • Via de website: www.hyboma.be

2.2 Verwerker

HYBOMA kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van HYBOMA uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. Deze verwerkers kunnen onder meer bestaan uit diverse van onze partners die bij een verkoop- of bouwproces worden betrokken waaronder externe verkoopkantoren, onderaannemers, veiligheidsverslaggevers, architecten, enz.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

HYBOMA verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt HYBOMA volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
 • Samenstelling gezin
 • Uw beroep of betrekking
 • Rijksregisternummer of kopie identiteitskaart
 • Uw interesse qua woningkenmerken of regio
 • Uw sollicitatiegegevens

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

HYBOMA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van HYBOMA om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

HYBOMA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;
 • Om u op de hoogte te houden over onze diensten, projecten of voor u interessant nieuws of aanbiedingen;

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers zoals vermeld in artikel 2.2 die enkel en alleen op instructie van HYBOMA handelen, verwerkt HYBOMA uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

HYBOMA heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. Andere online diensten en functionaliteiten van derden

Deze website kan links aanbieden naar andere online diensten en websites voor uw gemak en informatie, waaronder apps, tools, widgets en plug-ins van derde partijen (b.v. Facebook, Twitter en Google/YouTube). Deze diensten, websites en functionaliteiten van derde partijen kunnen onafhankelijk werken van ons, inclusief de manier waarop zijn informatie over u verzamelen en vallen onder de privacyvoorwaarden van deze derde partijen. We moedigen u aan om de privacyverklaringen van deze partijen te raadplegen. Voor zover deze gelinkte diensten geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons is Hyboma niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens.

Facebook Conversion Tracking en Custom Audiences

Deze website maakt gebruik van de Facebook Conversion Tracking Pixel en de Custom Audience Pixel diensten van Facebook. Dit laat ons toe om de activiteit op de website te volgen van gebruikers die de website bezoeken via een advertentie op Facebook. Zo kunnen we meten hoe efficiënt onze advertenties zijn. De verzamelde data is anoniem. Dit betekent dat wij van Facebook geen data krijgen van individuele gebruikers. De data wordt wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan de data koppelen aan uw Facebook account en de data gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook’s Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/polic.... De Facebook Conversion Tracking laat Facebook en haar partners ook toe om u advertenties te tonen buiten Facebook. Hiervoor wordt er een cookie geplaatst op uw computer.

Klik hier om uw advertentievoorkeuren op Facebook te beheren: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie. Deze technologie stelt gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk. Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken op de gebruikers van deze website. Hiervoor worden cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Als er een IP-adres wordt meegestuurd worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd. Door middel van cookies kan het gedrag van gebruikers op de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte aanbevelingen van producten en advertenties gebaseerd op de interesses van de gebruiker.

Als u liever geen gerichte advertenties te zien krijgt kunt u cookies van Google die hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website: https://www.google.com/setting... beleid van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van [name advertiser]. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun beleid en procedures. Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)/

8. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

HYBOMA bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door HYBOMA geleverde diensten.

9. Welke rechten heeft u?

9.1 Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst HYBOMA u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

9.2 Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en HYBOMA te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om HYBOMA om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door HYBOMA een administratieve kost worden aangerekend.

9.3 Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan HYBOMA.

9.4 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht HYBOMA te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van HYBOMA om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat HYBOMA uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

HYBOMA behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

9.5 Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door HYBOMA werden verwerkt en HYBOMA heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door HYBOMA onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • HYBOMA heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

9.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. HYBOMA zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan HYBOMA verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart HYBOMA dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door HYBOMA uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan HYBOMA te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: Tav Directie, HYBOMA NV, Den Triangel 2, 8610 Kortemark, België
 • Via e-mail aan: directie@hyboma.be

11. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u een website van HYBOMA bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy op onze websites.

12. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

13. Kan deze privacyverklaring wijzigen?

HYBOMA heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

14. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

Contacteer ons Onze kijkwoningen